Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI ZA PRODAJU MERKUROVOG SMEŠTAJA I USLUGA
Opšti uslovi

Gost se pismenim/usmenim putem obavezuje da u celosti prihvata ove uslove, koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabranog aranžmana, gost garantuje rezervaciju uplatom avansa u iznosu od 100% vrednosti aranžmana u roku od 3 dana od dana prijema profakture. Ukoliko gost ne izvrši uplatu avansa u naznačenom periodu, SB „Merkur“ zadržava pravo da rezervaciju otkaže. Razliku do pune vrednosti aranžmana, gost plaća na recepcijama objekata SB „Merkur“ odmah nakon prijema u objekat.

Cene usluga

Važeće cene usluga, navedene su u profakturi dobijenoj putem e-mail-a, pošte, faksa od službe rezervacija SB „Merkur“, ili on-line booking-a putem zvaničnog sajta SB „Merkur“ (www.vrnjcispa.rs). Ugovorene cene se ne mogu kombinovati sa ostalim promotivnim ponudama ili paketima, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Za usluge koje nisu iskorišćene, povraćaj sredstava nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cenu, gost sam plaća po zvaničnom cenovniku SB „Merkur“.

Popusti dati po jednom osnovu ne mogu se sabirati sa popustima ostvarenim po drugom osnovuu (ne sabirati npr. popuste ostvarene po osnovu Merkurovog pasoša sa akcijskim popustima).

Uslovi otkaza i promene rezervacije

Otkazom se smatra potpuno odustajanje od aranžmana, a promenom (skraćenje dužine boravka, promena termina korišćenja aranžmana...) sve vrste promena u odnosu na prvobitnu rezervaciju. Gost je dužan da odmah obavesti službu rezervacija SB „Merkur“ o otkazu ili promeni i da snosi troškove prema navedenim rokovima:

 • 7 i više dana pre početka aranžmana, gost ne plaća penale, i vraća mu se uplaćeni avans u celokupnom iznosu,
 • 6 i manje dana pre početka aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 100% uplaćenog avansa,
 • Skraćenje boravka, u toku korišćenja aranžmana, gost plaća penale u iznosu od 50% vrednosti neiskorišćenih dana, koji će se obračunavati prema ceni noćenja sa doručkom za datu kategoriju sobe, u kojoj je gost smešten
 • Naplata kasnih odlazaka – gost objekata SB „Merkur“ je dužan da napusti sobu najkasnije do 10:00 poslednjeg dana aranžmana. Ukoliko postoji potreba za kasnijim napuštanjem sobe:
  • 10:00 – 14:00 – bez doplate (odluka nadležnog rukovodioca u odnosu na slobodne kapacitete)
  • 14:00 – 18:00 – naplaćuje se u visini pune cene dnevnog boravka.
  *Promena izabranog paketa bez naplate penala je moguća do trenutka početka korišćenja usluga rezervisanog paketa. U slučaju korišćenja medicinskih paketa, promena je moguća prilikom prvog pregleda.
 • Povraćaj novca u celokupnom iznosu se može izvršiti samo u sledećim slučajevima:
  • Smrtni slučaj člana porodice
  • Bolest gosta – samo uz pisani dokaz od strane lekara SB „Merkur“
  • Vojna vežba – gost je dužan da podnese pisani dokaz za navedenu situaciju
  • Sudski poziv - gost je dužan da podnese pisani dokaz za navedenu situaciju.
  Napomena: u slučaju izuzetnih prirodnih i/ili ličnih okolnosti, menadžment SB „Merkur“ može razmotriti da ne primeni otkaznu politiku u potpunosti.

Obaveze SB „Merkur“

SB „Merkur“ se obavezuje:

 • da će gostu soba biti na raspolaganju od 12:00 prvog dana početka aranžmana
 • da će se brinuti o izvršenju usluga iz opisa određenog aranžmana iz svoje ponude i dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dela usluga
 • da će izvršiti sve navedene usluge iz opisa određenog aranžmana u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju više sile, vremenskih nepogoda ili promenjenih okolnosti. Ako bude moguće SB „Merkur“ će u takvim slučajevima ponuditi adekvatnu zamenu
 • da će se starati o pravima i interesima gosta saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti.

Obaveze gosta

Gost se obavezuje:

 • da će se pridržavati kućnog reda u svim objektima SB „Merkur“
 • da će odgovarati za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala zbog nepoštovanja ovih uslova
 • da će troškove štete koju je prouzrokovao snositi odmah na recepcijama objekata SB „Merkur“ ili na drugom mestu određenom od fizičkog ili pravnog lica kome je štetu i naneo
 • da će najkasnije jedan dan pre početka aranžmana obavestiti SB „Merkur“ o kasnom dolasku (dolazak nakon 14:00)
 • da će napustiti sobu najkasnije do 10:00 poslednjeg dana aranžmana.
Napomena: uslovi navedeni u ovom dokumentu se odnose i na grupne rezervacije, ukoliko nije drugačije definisano ponudom ili ugovorom izdatim od strane SB „Merkur“.
Ukoliko neka pitanja/uslovi nisu definisani ovim dokumentom primenjivaće se odredbe dokumenta Posebne uzanse u turizmu (Sl. glasnik RS br. 33/01), osnovni tekst na snazi od 21/06/2001, u primeni od 21/06/2001.
Opšti uslovi pružanja usluga stupaju na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 05.12.2018.godine.

Opšti uslovi kupovin

1. Uslovima kupovine definisana su pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice Specijalne bolnice „Merkur“. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Specijalna bolnica „Merkur“ i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Specijalna bolnica „Merkur“ zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

2. Internet prodavnica Specijalne bolnice „Merkur“ omogućava plaćanje usluga putem platnih kartica pri čemu važi sledeće ograničenje: Internet prodavnica Specijalne bolnice „Merkur“ prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom koja je karticu izdala. Prihvataju se samo platne kartice izdate u državi vašeg prebivališta. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja porudžbe, dok se račun korisnika tereti tek nakon izvršenog plaćanja usluga.

3. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se prodajni kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

4. Kupac će na svom izvodu iz banke videti da su sredstva prebačena na račun eMS, firme koja vrši usluge plaćanja na internetu.

5. Za kupovinu putem Internet prodavnice Specijalne bolnice „Merkur“ neophodno je da se predhodno registrujete i da ste prijavljeni na sistem.

6. Kupac na sajtu Specijalne bolnice „Merkur“, vrši poručivanje i plaćanje usluga koježeli da koristi u Specijalnoj bolnici „Merkur“. Proces naručivanja odnosno plaćanja je vremenski ograničen na 20 minuta od poslenjeg poručivanja do završetka procesa plaćanja. Ukoliko iz bilo kog razloga Kupac ne završi proces plaćanja u navedenom roku, porudžbina se poništava.

7. Specijalna bolnica „Merkur“ garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre početka korišćenja usluga.

8. U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica...), račun Kupca neće biti zadužen.

9. Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu kupovine putem svog email-a ili uvidom u stanje na svom profilu na sajtu Specijalne bolnice „Merkur“.

10. Specijalna bolnica „Merkur“ garantuje kupcu za eMS d.o.o.. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 19g, PIB 104795126, MB 202 31858, koje za potrebe Specijalne bolnice „Merkur“ obavlja poslove posredovanja u bezgotovinskom plaćanju preko internet prodavnice, za poverljivost podataka.

Postupak za slučaj reklamacije

1. Postupak reklamacije dešava se u dva slučaja: Ako se kupac obrati Specijalnoj bolnici „Merkur“ pismenim prigovorom, najkasnije 7 dana pre početka korišćenja usluga, ili ako se finansijska institucija čija je kartica obrati eMS sistemu povodom transakcije.

2. Ukoliko je reklamacija usvojena od strane eMS sistema sredstva se vraćaju u potpunosti Kupcu putem VISA, MasterCard ili Maestro sistema u roku od 8 dana od odobrenja reklamacije.

3. Ukoliko se reklamacija odobri troškove reklamacije snosi Internet prodaja Specijalne bolnice „Merkur“ i Kupac je oslobođen svih troškova.

4. Prodavac (Specijalna bolnica „Merkur“) je u obavezi da povraćaj sredstava u slučaju uvažene reklamacije vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

5. U slučaju reklamacije bilo koje vrsta, kupac se može obratiti na brojeve telefona 036/618 865, 036/515 515 0, kao i preko email-a na recepcija@vrnjcispa.rs

Postupak za slučaj povraćaja sredstava

1. Kada Kupac, Internet prodaja Specijalne bolnice „Merkur“ ili eMS ponište transakciju pre roka od 15 dana od početka korišćenja usluga može doći do povraćaja sredstava.

2. Ukoliko je uzrok povraćaja sredstava elektronski sistem banke - sva sredstva u punom iznosu se vraćaju kupcu u roku od 8 dana.

3. Ukoliko uzrok za povraćaj sredstava nije elektronski sistem banke, zadržava se odgovarajuća provizija.

4. Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Izjava o poverljivosti podataka

U ime Specijalne bolnice „Merkur“ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka Specijalna bolnica „Merkur“, niti eMS d.o.o. koji omogućava prihvat platnih kartica u ime i za račun Specijalne bolnice „Merkur“, nemaju pristup podacima sa Vaše platne kartice.

Zaštita podataka za vreme transakcije

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola I PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.